Regulamin

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Liturgicznej (2020/2021)

Głównym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Krakowskiej”.

 

 1. Cele konkursu

a) Doskonalenie formacji liturgicznej wśród młodzieży z całego kraju.
b) Wzbudzenie zainteresowania tematyką świętej liturgii.

 

 1. Konkurs jest dwuetapowy:

a) I etap – szkolny, parafialny trwa 30 minut

b) II etap – ogólnopolski, trwa 60 minut

 

 1. Struktura organizacyjna

a) Etap eliminacyjny odbywa się zarówno w  wersji tradycyjnej, szkołach jak i w wersji on-line. Przygotowywane są dwa różne zestawy pytań. W wersji on-line dnia 28.12 2020r. (sobota), natomiast w szkołach dnia 30.11.2020r. (poniedziałek).

b) Organizator przewiduje dwie możliwości zgłaszania chętnych do udziału w konkursie:

 • Każdy katecheta może skontaktować się z organizatorami konkursu poprzez:

Internetowy formularz zgłoszeniowy dla chętnych do przeprowadzenia konkursu dla swoich podopiecznych: http://konkursliturgiczny.pl/zgloszenia/

W ramach informacji zwrotnej po zgłoszeniu katecheta otrzymuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych do podpisania przez rodziców uczestników (lub samych uczestników, jeżeli są oni pełnoletni). Obowiązek uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przechowywania jej do dnia 30.04.2021r. spoczywa na katechecie, który organizuje konkurs dla swoich podopiecznych.

 • Każdy uczeń może wziąć udział w konkursie w wersji on-line bez wcześniejszych zapisów, klikając podany na stronie konkursliturgiczny.pl link, który będzie aktywowany o godzinie podanej przez organizatorów konkursu. Link będzie aktywny dokładnie przez 30 minut, to znaczy przez okres przeznaczony na uzupełnienie pytań.

d) Obowiązek przeprowadzenia finału spoczywa na organizatorze.

e) Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach przeprowadzane są w formie pisemnej.

 

 1. Ustalenia ogólne

a) Udział w konkursie jest dobrowolny. W etapie parafialnym konkursu mogą brać udział wszystkie osoby zainteresowane konkursem, spełniające kryteria wiekowe i mogące wykazać się ważną legitymacją szkolną.

b) Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i rezultatów konkursu znajdują się na naszej stronie konkursliturgiczny.pl. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u organizatora konkursu za pomocą skrzynki mailowej.

c) Wszystkich biorących udział w konkursie obowiązują zasady uczciwości.

d) Laureaci konkursu otrzymują nagrody.

e) Zestawy zadań oraz schematy oceniania i punktacji do wszystkich etapów konkursów podlegają ocenie merytorycznej recenzentów.

f) Autorzy i recenzenci zadań oraz członkowie komisji sprawdzającej prace nie mogą przygotowywać uczestników do konkursu pod rygorem ich skreślenia z listy uczestników.

g) Osoby mające dostęp w toku organizowania i przeprowadzania konkursów do zadań konkursowych i schematów oceniania zadań są zobowiązane do dochowania tajemnicy i nieujawniania ich treści.

h) Nad całością konkursu czuwa Komisja Centralna. Jej członków powołuje współpracownik moderatora Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie ds. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Liturgicznej, będąc jednocześnie jej przewodniczącym.

i) Zadaniem Komisji Centralnej jest dokonanie kwalifikacji uczestników do finału; przeprowadzenie go; sprawdzenie prac oraz wyłonienie laureatów konkursu.

 

 1. Kategorie wiekowe
 • Uczniowie szkół ponadpodstawowych
 • Uczniowie szkół podstawowych.

Każdy uczestnik może wystartować w co najwyżej jednej kategorii wiekowej.

 

 1. Kalendarium konkursu
 • 28 listopada (sobota) – pierwszy w formie on-line
 • 30 listopada (poniedziałek) – pierwszy etap w szkołach 

   

 • 2 grudnia (środa) – ostateczny termin wysłania prac listem poleconym, priorytetowym pocztą 
 • 5 grudnia (sobota) – zakończenie przyjmowania prac dostarczanych osobiście 
 • 12 grudnia (sobota) – ogłoszenie listy finalistów konkursu na stronie internetowej 
 • 13 marca (sobota) – finał konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
 1. Dane osobowe

a) Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Diakonia” Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej z siedzibą przy ul. Wiślnej 12/6, 31-007 Kraków, e-mail: oaza@diecezja.pl. Są one przechowywane i przetwarzane celem ewidencji uczestników.

b) Podane w związku z uczestnictwem w Konkursie dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji uczestnictwa oraz organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Liturgicznej, a w przypadku finalistów także dla celów publikacji ich danych personalnych i wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

c) Dane osobowe będą przechowywane, przetwarzane i publikowane w dniach 28.11.20r. – 30.04.21r., chyba że zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych dla celów związanych z ich publikacją na stronie www Konkursu.

d) Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Stowarzyszenia, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Stowarzyszeniu, w tym Naukowemu Kołu Teologicznemu WSD AK, na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

e) Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do Konkursu oraz realizacji innych wyżej wskazanych celów.

 1. Szczegółowy przebieg konkursu

a) Konkurs jest dwuetapowy, na obydwu etapach ma formę pisemną. Etap pierwszy będzie odbywał się w dwóch terminach: 28 listopada (sobota) w formie elektronicznej oraz 30 listopada (poniedziałek) w szkołach.

b) Organizator rozsyła na adresy mailowe osób odpowiedzialnych za pierwszy etap konkursu pytania i klucze odpowiedzi w terminie nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem konkursu.

c) Prace uzupełnione w formie elektronicznej są oceniane automatycznie.

d) Po I etapie konkursu w formie pisemnej osoba przeprowadzająca go, dostarcza oryginał prac budynku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, przy ulicy Podzamcze 8, organizatorowi w terminie nie później niż 5 dni po I etapie, lub wysyła oryginały wraz ze zgodami listem poleconym i priorytetowym w terminie nie później niż 2.12 (środa) – decyduje data stempla pocztowego.

e) Komisja centralna sprawdza prace przy pomocy przygotowanego wcześniej klucza odpowiedzi. Do finału wyłonione zostają prace, które uzyskały nie mniej niż 50% możliwych do uzyskania punktów.

f) Lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostaje ogłoszona nie później niż 12 grudnia.

g) Osoby wyłonione w I etapie mają prawo do udziału w  finale, który odbywa się w Wyższym Seminarium Archidiecezji Krakowskiej, przy ulicy Podzamcze 8, dnia 13 marca 2021r.

h) W dniu finału uczestnicy przystępują pisania prac. Po wyznaczonym czasie na rozwiązywanie, prace są sprawdzane przez komisję centralną, kleryków i animatorów odpowiedzialnych bezpośrednio po zakończeniu pisania. O kolejności miejsc decyduje wyłącznie liczba punktów zdobyta w etapie finałowym.

i) Spóźnienie pozbawia uczestnika możliwości udziału w konkursie. W uzasadnionych przypadkach i nie później niż do zakończenia czynności organizacyjnych, przewodniczący komisji w II etapie może podjąć decyzję o wpuszczeniu do sali spóźnionego uczestnika. Nie wydłuża się czasu pracy uczestnika o czas spóźnienia.

j) W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczestnika przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu przez tego uczestnika i unieważnia jego pracę.

k) Na każdym etapie konkursu zabrania się wnoszenia urządzeń mobilnych do sal, w których odbywa się konkurs.

l) Członkowie komisji nie mogą udzielać uczestnikom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań, ani ich komentować w czasie trwania konkursu.

m) Jeżeli na którymś z miejsc 1-3 znajduje się więcej niż jedna osoba z jednakowym wynikiem, o kolejności decydują dodatkowe pytania w formie pisemnej, przygotowane wcześniej przez organizatora.

n) W czasie oczekiwania na wyniki uczestnicy mają zapewniony poczęstunek.

o) Prace sprawdzane są niezależnie przez dwóch sprawdzających

p) Po sprawdzeniu prac następuje ogłoszenie wyników i wręczenie nagród trzem najlepszym z każdej kategorii wiekowej oraz dyplomów.